تحليل ديناميکي سد ونيار تبريز توسط نرم افزارهاي DYNA-DAM و FLAC 3D

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تحليل ديناميکي سد ونيار تبريز توسط نرم افزارهاي DYNA-DAM و FLAC 3D :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد شهري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

از میان سازه های آبی مختلف در یک طرح مدیریت منابع آب، سدها با توجه به ابعاد و حجم سرمایهای که برای احداث آنها صرف میشود، و همچنیننقش اساسی که در این فرآیند ایفا میکنند، از اهمیت به سزایی برخوردار هستند. با توجه به دامنه کاربرد سدهای خاکی در مقایسه با دیگر انواع سدهادر کشور لرزه خیز ایران، تحلیل دینامیکی این گونه سدها ضروری است. بررسی دقیق پایداری لرزهای سدهای خاکی از مسائل پیچیده در حوزهسازه های خاکی است. تنوع خواص دینامیکی بدنه سد و گوناگونی جنس و ضخامت شالوده که می توانند در انتقال، تضعیف و تقویت امواج زلزله نقشاساسی داشته باشند، وجود یا عدم وجود گسل فعال در محدوده محور سد، ویژگی های زلزله مانند فاصله مرکز زلزله تا سد، شدت و طول زمان وقوعزلزله، نوع و امتداد امواج رسیده به سد و محتوی فرکانسی امواج، همه از عواملی هستند که در پاسخ دینامیکی سد نقش به سزایی دارند. در میان سدهایمختلف نیز سدهای خاکی و سنگریز به واسطه مزیتهای نسبی که در مقایسه با سایر انواع سدها دارند، دارای جایگاه ویژه ای بوده و بخش عمده ای ازسدهای احداث شده در سطح جهان را (در حدود 83 درصد) به خود اختصاص داده اند. انتخاب مدل رفتاری مناسب مهمترین فاکتور در آنالیز باروش های اجزاء محدود یا تفاضل محدود سدهای خاکی، برای مدل کردن رفتار تنش-کرنش خاکریز میباشد. به دلیل این که رفتار خاک الاستیکخطی نیست، استفاده از چنین مدل هایی می تواند به نتایج غیرایمن و غیراقتصادی منجر شود. همچنین در حین ساخت سد و بعد از آن به ویژه در مرحلهآبگیری، مسیرهای مختلفی از تنش همراه با دوران جهت تنش های اصلی در خاکریز رخ می دهند که در نتیجه مدل های الاستیک غیرخطی نیز قادر بهدرنظر گرفتن وابستگی رفتار به مسیر تنش که در اثر رفتار غیرارتجاعی خاک حادث می شود، نمی باشند. در همین راستا سعی می شود در این تحقیقپاسخ دینامیکی سد خاکی ونیار با استفاده از مدل های الاستوپلاستیک و با دو روش مختلف تحلیل و مورد مقایسه قرار گیرد.

لینک کمکی