تعيين مدل رگرسيوني تغييرات ناگهاني سرعت خودرو ناشي از خرابي هاي روسازي، شاخص PCI (مطالعه موردي:محور خرم آباد-پل سفيد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تعيين مدل رگرسيوني تغييرات ناگهاني سرعت خودرو ناشي از خرابي هاي روسازي، شاخص PCI (مطالعه موردي:محور خرم آباد-پل سفيد) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

درک شورما ایران، آماربالای تصادف درجاده ها مسئله را بحرانی ترکرده ا ست .عامل جاده از دو جهت باید مد نظر قرار گیرد: ابتدا کیفیت سطح آن یابعبارتی رو سازی راه ودوم متنا سب بودن طرح هند سی و ظرفیت و سرعت مجاز آن با ترافیکی که از آن عبور میکند.طی برر سی های انجام شده اکثرتحقیقات و بررسی ها بر روی اثرات طرح هندسی راه برسرعت یاراحتی تردد وسایل نقلیه صورت گرفته است .ولی درمورد تاثیر خرابیهای سطحی درراحتی تردد ویا سرعت وسایل نقلیه، پژوهش ویا تحقیقی صورت نگرفته است .در این تحقیق به بررسی تاثیر شاخص خرابیهای سطح ر وسازی درسرعتو راحتی تردد وسایل نقلیه عبوری درمسیرهای مشخص پرداخته شد.محور مورد مطالعه در این تحقیق محور اصلی خرم آباد –پل سفید میباشد .به منظوربررسی تاثیرات خرابیهای سطح روسازی از شاخص PCI استفاده گردید ه که سه قطعه مختلف ازسطح روسازی مورد ارزیابی قرار گرفته است و جهتتعیین مدل تغییرات سرعت ناشی از خرابی های سطح روسازی از نرم افزار Mini Tab استفاده گردید. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که با افزایشحدود 45 واحدی (ازعدد 48 به 95) شاخص PCI (افزایش این شاخص از یک قطعه به قطعه دیگر) سرعت متوسط حرکت در حدود 11 درصد افزایشمی یابد. همچنین با کاهش حدود 25 واحدی شاخص PCI (کاهش این شاخص از یک قطعه به قطعه دیگر) سرعت متوسط حرکت در حدود 11 درصدکاهش می یابد.

لینک کمکی