توسعه پايدار شهري با تأکيد بر رونق گردشگري فرهنگي دوستدار محيط زيست (نمونه موردي: شهرستان شاهرود)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن توسعه پايدار شهري با تأکيد بر رونق گردشگري فرهنگي دوستدار محيط زيست (نمونه موردي: شهرستان شاهرود) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد شهري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

گردشگری در جهان کنونی به عنوان صنعتی پاک و سومین پدیدهی اقتصادی پویا، پررونق و رو به توسعهپس از صنایع نفت و خودروسازی، توجه بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده است.گردشگری می تواند اثرات متفاوت و قابل توجهی در منطقه ای گردشگرپذیر برجای بگذارد. این اثراتمی توانند اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی باشند. برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه نیز ازصنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد میکنند. با توجه به گستردگی کاربرد توسعهیپایدار این واژه به اشکال گوناگون توصیف شده و در اصل فرآیند دگرگونی روابط بین نظام ها، فرآیندهایاجتماعی، اقتصادی و طبیعی می باشد.کشور ایران با توجه به اینکه جزو پنج کشور جهان از نظر تنوع اقلیمی و جزو ده کشور جهان از نظرتاریخی و فرهنگی است ولی درآمد ایران، علی رغم دارابودن پتانسیل های بسیار بالای کردشگری، معادل1/777 میلیارد دلار یعنی تنها حدود یک هشتم درآمد کشور ترکیه گزارش شده است.مقاله حاضر بااستفاده از منابع کتابخانه ای شامل کتب، مجلات، مقالات و سایت های اینترنتی تهیه شدهاست و نتایج بدست آمده نشان می دهد که با استفاده بهینه از پتانسیل ها و قابلیت های کشور و به ویژهشهرستان شاهرود از جهات مختلف به خصوص گردشگری و جلوگیری از تخریب این قابلیت ها می توان بهسوی توسعه پایدار حرکت کرد و پیش رفت.

لینک کمکی