شبيه سازي عددي محيط شمع- خاک تحت بار محوري قائم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن شبيه سازي عددي محيط شمع- خاک تحت بار محوري قائم :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

در صورت کافی نبودن ظرفیت باربری خاک سطحی، می توان به عنوان یک گزینه برای انتقال بار به خاک مناسب در اعماق پایین تر، از شالوده های عمیق (شمع ها) استفاده کرد، که اغلب به صورت گروه به کار می روند. استفاده قابل توجه از گروه شمع در عصر حاضر، با وجود هزینه و زمان اجرای بیشتر در مقایسه با شالوده های سطحی، تحقیقات بیشتری را در این زمینه طلب می کند.برای تحلیل عملکرد گروه شمع، تعیین اندرکنش شمع - خاک – شمع به دلیل نزدیک بودن فاصله شمع یا در گروه حائز اهمیت است. پژوهش های انجام شده در این زمینه، علیرغم حجم زیاد در فرایند محاسبه ضریب اندرکنش، تأثیر شمع دوم و اندرکنش آن با خاک لحاظ نشده است.تاثیر حضور و عدم حضور شمع دریافت کننده بر اندرکنش شمع - خاک – شمع تحت بار استاتیکی برای فاصله های مختلف بین شمع دریافت کننده و شمع مرجع مورد بررسی قرار گرفته است که برای بررسی این مهم از نرم افزار عددی المان محدود plaxis 3d foundation استفاده شده است.

لینک کمکی