شناسايي و مدل سازي عوامل کليدي موفقيت پروژه هاي عمراني با تکنيک AHP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن شناسايي و مدل سازي عوامل کليدي موفقيت پروژه هاي عمراني با تکنيک AHP :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد شهري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

یکی از مشخصه های توسعه اقتصادی هر کشور طرح های عمرانی آن است که به عنوان معیار و شاخصی عمده در رونق اقتصادی آنکشور مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین پیشرفت، رفاه و تعالی یک ملت بستگی به موفقیت طرح های عمرانی کشورش دارد بهمنظور اجرای موفق پروژههای ساخت لازم است فاکتورهای کلیدی موثر بر آن به همراه میزان درجه اهمیت آنها شناسایی گردد. بهمنظور دستیابی به این هدف، پس از مرور پیشینه تحقیق و مصاحبه با کارشناسان و خبرگان با تجربه در این حوزه تعداد 58 عاملاستخراج شده و در 7 گروه دسته بندی شدند. سپس پرسشنامه ای جهت جمع آوری نظرات خبرگان در شرکت های پیمانکار عمرانی شیراز در مورد میزان اهمیت هر یک از فاکتورها طراحی شد. به منظور اولویت بندی عوامل و گروهها با استفاده از تکنیک AHP ابتدا مدل سسله مراتبی ایجاد شده و سپس ماتریس مقایسات زوجی با نظر خبرگان با تجربه این حوزه به عنوان ورودی به نرم افزار expert choice داده شد. در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP اولویت بندی نهایی اصلی ترین عوامل کلیدی موفقیت پروژههای عمرانی کشور تعیین گردید .در انتها مقایساتی بین پروژه های مختلف برای تصمیم گیری و عملکرد مدل صورت پذیرفت.نتایج این تحقیق میتواند چهارچوبی برای پیمانکاران، مشاوران، کارفرمایان و سیاست گذاران در جهت تمرکز بر روی این عوامل و کنترل و ارزیابی خروجی های پروژه باشد.

لینک کمکی