مدل رگرسيوني تغييرات ناگهاني سرعت خودرو ناشي از ناهمواري هاي روسازي ،شاخص IRI (مطالعه موردي:محور خرم آباد-پل سفيد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مدل رگرسيوني تغييرات ناگهاني سرعت خودرو ناشي از ناهمواري هاي روسازي ،شاخص IRI (مطالعه موردي:محور خرم آباد-پل سفيد) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد شهري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

ایمنی در تردد وسایل نقلیه یکی از اصولی ترین مبانی در مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل در جهان است. فقدان اصول ایمنی در طراحی هندسیراه ها، نگهداری و برنامه ریزی حمل و نقل کشور، باعث شده ا ست که در سال های اخیر خسارت های سنگینی بر جامعه وارد شو د . عامل جاده از دوجهت باید مد نظر قرار گیرد: ابتدا کیفیت سطح آن یا بعبارتی روسازی راه ودوم متناسب بودن طرح هندسی و ظرفیت و سرعت مجاز آن با ترافیکی که ازآن عبور می کند.طی بررسی های انجام شده اکثر تحقیقات و بررسی ها بر روی اثرات طرح هندسی راه برسرعت یاراحتی تردد وسایل نقلیه صورت گرفتهاست .ولی درمورد تاثیر خرابی های سطحی و ناهمواری سطح روسازی در راحتی تردد ویا سرعت وسایل نقلیه پژوهش ویا تحقیقی صورت نگرفته است. دراین تحقیق به بررسی تاثیر شاخص های ناهمواری درسرعت و راحتی تردد وسایل نقلیه عبوری درمسیرهای مشخص پرداخته شد.محور مورد مطالعه در این تحقیق محور اصلی خرم آباد –پل سفید میباشد. به منظور بررسی تاثیرات ناهمواری از نتایج بدست آمده از دستگاه تعیین ناهمواری سطح و محاسبه شاخص IRI استفاده گردید.به منظور بررسی تاثیرات ناهمواری بر تغییرات سرعت ،سه قطعه مختلف ازسطح روسازی مورد ارزیابی قرارگرفتند. نتایج بدست آمده از برر سی تاثیر ناهمواری سطح رو سازی بر تغییرات سرعت ن شان داد که با افزایش شاخص IRI (افزایش این شاخص از یک قطعه به قطعه دیگر) سرعت متوسط حرکت در حدود 10 درصد کاهش می یابد. همچنین مشخص شد برای ناهمواری بیشتر از 2/4 متر در کیلومتر میزان کاهش سرعت بسیار بیشتر بوده است (در حدود 15 درصد). به منظور بررسی اثر ناهمواری بر روی سرعت از نرم افزار Mini Tab استفاده شد.

لینک کمکی